Kriser

Bearbejdning af traumatiske hændelser og kriser

Traumatiske hændelser er enkeltstående og uventede hændelser eller en pludselig og voldsom stressor med store, akutte konsekvenser. Det kan være fx trafikuheld, voldsoverfald, eller længerevarende pinefulde belastninger, såsom krigsbegivenheder, adskillelse fra nærtstående i barndommen eller seksuelle krænkelser.

Traumatiske hændelse er endvidere kendetegnet ved, at de kan udløse krisereaktioner med choktilstande, hvor den ramte rystes i sin grundvold. Man reagerer for at overleve.

Herefter aftager choktilstanden, der typisk efterfølges af andre krisereaktioner. Reaktionernerne ændrer typisk karakter  undervejs fra reaktioner på hændelsen til en større grad af forståelse af livet efter det skete og en ny balance, hvor man kan leve med det skete.

Samtaler om traumatiske hændelser følger en rytme, hvor vi efter at have indgået en kontrakt om, hvad der skal i fokus, gennemgår hændelsen, nu i trygge omgivelser.

Jeg anvender en kriseterapeutisk metode, der hurtigt og præcist afdækker hvilke enkeltelementer i en voldsom oplevelse, der har ført til stress eller traumatisering. Gennem en grundig rekonstruktion af oplevelsen bliver det klart, hvilke episodiske elementer, der skal arbejdes videre med. Og via den efterfølgende integration sættes hændelsen ind i en ramme, der tager højde for tidligere erfaringer og aktuelle livsvilkår, og som dermed løsner den spænding, hændelsen har efterladt hos klienten.

Fremgangsmåden ses herunder:

=

1. Indledning og aftale om rammen

Den første kontakt kan ske ved, at du kontakter mig og kort fortæller om den eller de hændelser, du har været udsat for. Jeg fortæller dig, hvad jeg kan tilbyde. Jeg præsenterer kort de principper jeg arbejder ud fra, herunder at alt hvad du fortæller, sker i fortrolighed. Passer det, jeg fortæller dig, så aftaler vi tidspunkt for et første møde, sted og pris.

=

2. Fakta om hændelsen

På det første møde afklarer vi mere præcist, hvad du ønsker hjælp til at bearbejde. Du fortæller lidt mere om hændelserne fra start til slut, og jeg stiller dig spørgsmål for at du kan afdække de vigtige, faktuelle forhold. På den måde skabes overblik over hele hændelsen.

=

3. Afklaring af den ramtes reaktioner

Kritiske eller traumatiske hændelser påvirker hverdagen. Det kan være, at du har fået et chok og nu har svært ved at sove eller svært ved at koncentrere dig, i det hele taget har svært ved at opretholde en normal hverdag. Det er vigtigt at få sat ord på, ofte er det helt normale reaktioner på usædvanlige hændelser.

=

4. Identifikation og valg af fokus

I denne fase arbejder vi de dele af hændelsen, der har været sværest for dig. Typisk er det denne del, der kan være mest forløsende at bearbejde. Når du er parat, går vi nu i trygge omgivelser ind i en samtale om, hvad der helt præcist skete rent fysisk og hvad det betød for dig i situationen.

=

5. Arbejde med fokus

Jeg hjælper dig med forstå det centrale for dig i hændelsen og dine reaktioner på dette. De kan måske være svære umiddelbart at forstå, men sammen søger vi forklaringer fra tidligere oplevelser, der giver mening i netop denne situation.

=

6. Integration

I takt med at du har fået overblik over det, du har været udsat for og begynder at forstå dine egne reaktioner, kan der ske en første integration, så hændelsen i højere grad bliver til at leve med. Den kan så at sige falde på plads i hjerne og krop, så stressniveauet typisk daler og det hændte bliver nemmere at leve med.

=

7. Afslutning

Opfølgende samtaler om hændelsen tjener til yderligere bearbejdning og integration. Vi kikker på, hvad oplevelserne har afstedkommet af aktuelle udfordringer i din hverdag i dag.

I afslutningen ses på sammenfatning af samtalerne med vægt på de områder, der er bearbejdet. Du evaluerer, hvad du har fået ud af forløbet.

Et forløb med traumatiske hændelser sker over typisk 2-6 samtaler

Yderligere om kriser

Kriser opstår typisk efter traumatiske hændelser. Traumatiske hændelser er kendetegnet ved at de er voldsomme,  uventede og rummer  tab eller trussel om tab af noget afgørende. Det kan være fx voldelige overfald, bilulykker, voldtægter , men også tab af job, eller tab af nær person. Herved adskiller de sig fra livskriser, som kan opfattes som kriser, vi alle sammen møder igennem livet.

Man har i mange år  ( med Cullberg) talt om, at kriser har et forløb i  4 faser. Disse faser skal ikke opfattes rigidt, derimod er det min erfaring, at faserne kan være overlappende.

Chokfase Reaktionsfase Bearbejdningsfase Nyorienteringsfase
Ligegyldighed Begyndende erkendelse Aktiv bearbejdning Fuld erkendelse og accept af det skete
Rolig og fattet Kraftige følelsesudbrud Erkendelse Tilpasning til fremtiden
Fornægtelse Forsvarsmekanismer Begyndende accept En realistisk holdning til det skete
Vrede Skyldfølelse Gradvis tilvænning til den nye livssituation Etablering af nye sociale relationer
Forvirring Angst Sorg er tydelig Mulighed for øget livskvalitet
Identitetsopløsning Barnlig adfærd Sorgen letter, men savnet forbliver
Grædende Psykosomatiske reaktioner
Grinende Øget forbrug af medicin, alkohol m.v.
Meget talende Desperate handlinger
Hyperaktiv Isolation
Panisk
Apatisk

 

Karen Blædel Ph.d. og psykoterapeut MPF · Stress- og krisebearbejdning ved Karen Blædel · CVR 25721527

Gustav Webersvej 37, 3520 Farum